Fund Banner
Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο έργο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας (το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μεταξύ των στόχων των δύο Τμημάτων είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Τα μέλη της ομάδας επικεντρώνονται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν στον τομέα των θερμοκηπίων, τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή μέσω του βέλτιστου σχεδιασμού και ελέγχου του κλίματος του θερμοκηπίου που οδηγεί στη μείωση των εισροών ενέργειας, νερού, λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων & του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του θερμοκηπίου με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς στα θερμοκήπια και τα υδροπονικά συστήματα. Στην ομάδα εντάσσονται μέλη με δραστηριότητα στις αποκρίσεις της φυσιολογίας και της ανάπτυξης του φυτού υπό συνθήκες καταπόνησης με έμφαση στους παράγοντες του περιβάλλοντος που οδηγούν καλλιεργούμενα φυτά σε φυτοτοξικότητα, με άμεσες προεκτάσεις στην ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, στην ομάδα εντάσσονται μέλη με ερευνητικά αντικείμενα σχετικά με την εκτροφή, διατροφή, αναπαραγωγή, γενετική, προστασία και ευζωία υδρόβιων ζωικών οργανισμών, την καλλιέργεια φυτικών οργανισμών, την διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών και την αξιοποίηση υδατοκαλλιεργητικών πόρων.

BioMar Hellenic
Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ιχθυοτροφών

H Biomar Hellenic ιδρύθηκε το 1994. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με 50.000 τόνους ετησίως και κατέχει το 23% της αγοράς. Δραστηριοποιείται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο , τα Βαλκάνια, την Μαύρη Θάλασσα και την Μέση Ανατολή. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Βελεστίνου. Είναι μέλος του ομίλου BioMar.

GRINCO ABEE

Η GRINCO, ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η παραγωγή βιοντίζελ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κριτηρίου ποιότητας ΕΝ 14214:2012+A1:2014, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες προς τρίτες εταιρείες στο τομέα της επεξεργασίας πρώτων υλών για παραγωγή βιοντήζελ μέσω της ραφιναρίας της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αγοράζει φυτικά έλαια/xρησιμοποιημένα έλαια τα οποία τα επεξεργάζεται στη ραφιναρία της ώστε αυτά να γίνουν ποιοτικά κατάλληλα για το στάδιο της μετεστεροποίησης (παραγωγή βιοντίζελ) και τη παράδοση του τελικού προϊόντος στα Ελληνικά Διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Συνοπτικά η εταιρεία:
1. Διοχετεύει στην αγορά των πετρελαιοειδών, βιοντίζελ με έναν από τους υψηλότερους δείκτες αειφορίας: Η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την επιλογή των Ά υλών καθώς σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/30 για την αειφορία των βιο-καυσίμων, ορίζονται οι τιμές αειφορίας πρώτων υλών κατά τη διάρκεια την παραγωγής βιοντίζελ.
2. Παρέχει Υπηρεσίες προς Τρίτους: Η εταιρεία, διαθέτοντας όλα τα στάδια επεξεργασίας των πρώτων υλών, αναλαμβάνει την επεξεργασία διάφορων τύπων ελαίων αλλά κυρίως χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, για άλλες μονάδες βιοντίζελ που δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνολογία.
3. Υλοποιεί Εξαγωγές: Βασική φιλοσοφία και πάγιος στόχος της εταιρείας είναι η συνεχή αύξηση των εξαγωγών της, είτε ενδοκοινοτικά είτε προς τρίτες χώρες. Οι εξαγωγές (>2.445tn) που πραγματοποιεί είναι κυρίως τα παραπροϊόντα της ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο είναι Ελληνικής προέλευσης ενισχύοντας την Εθνική οικονομία.
▪ Διαθέτει Τμήμα Έρευνας: Μέσω του τμήματος R&D, ερευνά συνεχώς τη βελτίωση του τελικού της προϊόντος μέσω νέων τεχνολογιών και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής του. Παράλληλα, ερευνά νέες πρώτες ύλες, οι οποίες θα δώσουν την ευελιξία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο που δραστηριοποιείται.

© Copyright 2021 Alga4Fuel&Aqua

Designed by GMiL